PREKLADY

Agentúra v súčasnosti zabezpečuje nasledujúce jazyky:

anglický, bieloruský, český, francúzsky, fínsky, holandský, chorvátsky, taliansky, maďarský, nemecký, nórsky, poľský, ruský, grécky, slovenský, slovinský, srbský, španielsky, švédsky, taliansky, ukrajinský.

Prekladáme všetky bežné typy dokumentov a textov:

 • preklady obchodnej korešpondencie, všeobecných textov , súkromných listov
 • preklady odborných textov z rôznych odborov :
 • - technika, stavebníctvo, strojárstvo: preklady technických manuálov,
 • propagačných materiálov, príručiek, návodov, technických správ , technických listov
 • - ekonomika: výročné správy, účtovné výkazy, daňové priznania, auditorské správy, faktúry, kúpnopredajné zmluvy
 • - medicína : odborné články, lekárske správy, nemocenské potvrdenia,
 • - právo: zmluvy, splnomocnenia, výpisy z obchodných registrov, spoločenské zmluvy, zakladajúce listiny, zákony, výpisy z katastra atď.
 • preklady dokumentov aj s overením súdneho prekladateľa : rodné listy, sobášne listy, výpisy z registra trestov, vysvedčenia, diplomy, technické preukazy,
 • zabezpečuje overené preklady všetkých dokumentov

 • TLMOČENIE

  Zabezpečujeme nasledujúce tlmočenia:
  Bežné (konzekutívne): tlmočenie pre rôzne pracovné porady, obchodné jednania, sprevádzania, montáže, bežné osobné stretnutia.
  Simultánne: tlmočenie na semináre, konferencie, medzinárodné stretnutia. Tlmočenie sa vykonáva v kabínkach.
  Súdne tlmočenie: Uskutočňuje sa tam, kde sa vyžaduje, aby tlmočil súdny tlmočník, napr.: na rôznych úradoch, súdoch, svadbách.