PREKLADY A TLMOČENIE
Zita Pánková – A.Z.P.

Poskytuje svojim zákazníkom profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby už od roku 1996.


Všetci naši prekladatelia, prechádzajú náročným výberovým konaním. Agentúra využíva služby odborníkov – prekladateľov a tlmočníkov pre rôzne jazyky a v rôznych profesiách. Kompetentnosť týchto prekladateľov je prísne preverovaná a priebežne kontrolovaná.

Pre našich klientov zaisťujeme okrem obyčajných aj súdne preklady a súdne tlmočenia, ktoré sú určené pre úrady u nás a aj na celom svete. Preklady vyhotovujú súdni prekladatelia, ktorí výsledný text opatria tlmočníckou pečiatkou a doložkou.

Cenovú kalkuláciu urobíme na požiadanie ihneď a bezplatne už pri zadávaní zákazky.

So všetkými dokumentmi klientov sa zaobchádza ako s prísne dôvernými. Všetci interní aj externí pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s dôvernými materiálmi, majú podpísanú zmluvu, vrátane dodatku o ochrane dát a mlčanlivosti.
Spokojnosť našich zákazníkov dosahujeme:
    KVALITOU
    CENOU
    PROMTNOSŤOU A DODRŽIAVANÍM TERMÍNOV
    DISKRĚTNOSŤOU